Kapsam

ÜNAK2017 Sempozyumunda, “Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” ana teması ile, son yıllarda artan elektronik kaynak kullanımı, üniversite kütüphanelerinin bütçe, koleksiyon ve personel gibi temel unsurları üzerindeki etkisi ve bu etki sonucu ortaya çıkan sorunlar ele alınacaktır. Son yıllardaki gelişmeler geleneksel kütüphane yönetimi, hizmetleri ve anlayışlarında da önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak özellikle kütüphanelerin bütçe, koleksiyon ve personel yönetiminde de yeni yaklaşımların ve politikaların geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Akademik kütüphanelerde kaynak yönetiminin en temel unsuru olan bütçe planlaması,  artan elektronik kaynak alımları nedeniyle farklı ödeme sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla sempozyumda, özellikle devlet üniversitelerinde, ödeme kalemlerinin farklılığı ve kanuni engeller, taşınır mal yönetmeliğinin getirdiği güçlükler, sanal kaynakları satın alma işlemlerinin yarattığı hukuki sorunlar, sahiplenme ve kullandırma seçeneklerinin bütçesel karşılıkları, senelik bütçe hesaplamalarında konsorsiyal alımların ve ulusal bazlı satın almaların etkisi gibi konular ele alınacak ve bütçe planlaması ve ödeme sorunu mevcut kanunlar çerçevesinde irdelenecektir.

Kütüphane koleksiyonlarında e-kitap ve e-dergilerin yaygınlaşması, buna bağlı olarak koleksiyon yapısının değişiklikler göstermesi, basılı kaynaklar ve elektronik kaynakların kullanıcıya ulaştırılmasında izlenecek yol ve yöntemlerin çeşitliliği gibi faktörler, geleneksel koleksiyon geliştirme ve yönetimi felsefesinde de önemli değişikliklere yol açmıştır.

Koleksiyon yapısındaki bu değişim ve kütüphane hizmetlerine etkisi personel yönetimine de farklı bir bakış açısı getirmiştir. Personelin istihdamı, hizmet içi eğitimi, konu uzmanlığı ve fakülte kütüphaneciliği, elektronik kaynaklar kütüphaneciliği gibi konularda farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sempozyumda akademik kütüphanelerde “personel yönetimi” konusunda yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri birlikte tartışılarak, kamu ve vakıf üniversitelerine anahtar olabilecek yaklaşımlar irdelenecektir.

Sempozyumda dengeli bir program çerçevesinde kütüphanelerimizdeki uygulamaların yer aldığı uygulamacı meslektaşlarımızın sunumlarına, içeriğin akademik boyutunu içeren bildirilere ve konu ile ilgili sektör firmalarının sunumlarına yer verilecektir.

“ÜNAK2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” başlıklı sempozyuma gönderilen tüm bildiri ve sunumlar e-kitap olarak elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Daha önce yapılan ÜNAK toplantılarına katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür eder, ÜNAK2017 Sempozyumu’na sizleri davet etmekten mutluluk duyarız.

ÜNAK2017 Sempozyumu’nda görüşmek üzere…

Sempozyumun alt konuları ise şu şekilde belirlenmiştir:

BÜTÇE

 • Bütçenin planlanması ve planlama sorunları
 • Satın alma süreçleri
 • E-kaynakların yönetimi ve ödeme sorunları
 • Basılı kaynakların yönetimi ve bütçeleme
 • Taşınır Mal Yönetmeliği

KOLEKSİYON

 • Yeniden yapılandırma
 • Seçim ve değerlendirme
 • İstatistiki verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi
 • Altyapısal sorunlar
 • E-kaynakların telif sorunu (Yasal düzenlemeler)

PERSONEL

 • Personelin istihdamı
 • Hizmet içi eğitim
 • Personel odaklı hizmetler
 • Uzmanlaşma
 • Personel niteliğini yükseltme

Amaç

Bu sempozyum, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon bilim dallarından uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, farklı disiplinlere açık bilimsel ve sosyal bir etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda konuya ilgi duyan akademisyenler, uygulamacılar, araştırmacılar, firma temsilcileri ve tüm bireylerin sempozyuma katılımı beklenmektedir.